Klokkenluidersprocedure

Klokkenluidersprocedure

Op 21 juni 2023 werd het Klokkenluidersdecreet voor het onderwijs goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet in een procedure voor (onder andere) onderwijspersoneel om inbreuken op de Europese regelgeving binnen de onderwijsinstelling te melden en daarbij bescherming tegen represailles te genieten. Dit decreet is het gevolg van de omzetting van de Europese Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.
De bepalingen van het Klokkenluidersdecreet werden vertaald naar een procedure die van toepassing is op de scholengroepen binnen het GO!, met uitzondering van scholengroep Brussel. Als je in het kader van je werk inbreuken op de Europese regelgeving binnen je scholengroep of school wil melden, kan je terecht bij het intern meldpunt van de centrale diensten van het GO!. Het gaat hierbij om handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn en die de Europese regelgeving schenden. Het gaat dus niet over meldingen die uitsluitend betrekking hebben op een persoonlijke situatie of een persoonlijk belang.
Graag verwijzen we je naar de GO! pro website van de centrale diensten. Hier vind je de te volgen stappen om een melding in te dienen. Voor bijkomende informatie of vragen kan je ook steeds terecht bij klokkenluiders@g-o.be.

Zie ook de website van Onderwijs Vlaanderen voor bijkomende informatie omtrent de klokkenluidersregeling in het onderwijs.